Trang chủ Chuyên gia

Danh sách chuyên gia

All

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

GS.TS. Trần Đức Viên

Chủ tịch Hội đồng Học viện, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo nông nghiệp

PGS.TS. Nguyễn Việt Long

Phó giám đốc thường trực Trung tâm Đổi mới sáng tao nông nghiệp

PGS.TS. Nguyễn Thị Minh

Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp khoa học công nghệ (spin off)

TS. Phạm Sỹ Thành

Chuyên gia nghiên cứu chiến lược Mekong - Trung Quốc

ThS. Nguyễn Anh Đức

Trung tâm Nông nghiệp công nghệ cao

Toon Keijsers

Chuyên gia điều phối Dự án Quốc tế tại Đại học Khoa học Ứng dụng HAS.

M (Monika) Sopov

Cố vấn cấp cao Hệ thống thực phẩm bền vững

Marc de Ruiter

Chuyên gia đào tạo, tư vấn, quản lí dự án

Harm Haverkort

Giám đốc Agriterra Việt Nam

Không có chuyên gia nào

Xem thêm