VỀ CHÚNG TÔI

Ngày 24 tháng 03 năm 2020, Trung tâm Đổi mới sáng tạo nông nghiệp (Agrinnovation) được thành lập theo Quyết định số 830/QĐ-HVN của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Ươm tạo Công nghệ Nông nghiệp và Trung tâm chuyên gia.

Link video giới thiệu Trung tâm Đổi mới sáng tạo nông nghiệp: https://bit.ly/3frJd5c

 

Xem thêm 

MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN

Khai thác hiệu quả nguồn lực khoa học và công nghệ thông qua việc phát triển các hướng nghiên cứu công nghệ mới - giá trị cao - liên ngành - tích hợp với công nghệ 4.0 và đồng sáng tạo với doanh nghiệp để tạo ra giá trị mới phục vụ xã hội

Trung tâm Đổi mới sáng tạo nông nghiệp