Trang chủ Trung tâm Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp khoa học công nghệ (spin off)

Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp khoa học công nghệ (spin off)

Từ nghiên cứu đến tạo ra sản phẩm trên thị trường gồm chuỗi nhiều hoạt động và quá trình có sự liên kết với nhau. Các quốc gia có kinh nghiệm chuyển giao công nghệ nông nghiệp thành công trên thế giới sử dụng 08 hình thức để thực hiện thương mại hoá cho các loại hình công nghệ khác nhau, trong đó các hình thức chính là: cấp phép, nhượng quyền (licensing), bán/ chuyển giao (sale/transfer) và hình thành các doanh nghiệp spin off là các doanh nghiệp hình thành dựa trên nguồn lực khoa học công nghệ của trường đại học. Nhiều trường đại học đối tác của Học viện như KU Leuven của Bỉ, Wageningen Hà Lan, Queensland Úc…. đã hình thành hàng trăm spin off nhằm thương mại hoá kết quả nghiên cứu tạo nguồn thu để đầu tư trở lại nghiên cứu và hỗ trợ thực hành cũng như tạo việc làm cho sinh viên tốt nghiệp.

Trong giai đoạn 2021-2025, Trung tâm sẽ hỗ trợ các nhà khoa học/nhóm nhà khoa học có tài sản trí tuệ tiềm năng thương mại về cơ chế chính sách, nguồn lực tài chính và cơ sở vật chất để thu hút đầu tư hình thành các doanh nghiệp spin off. Về lâu dài khi có các nguồn thu ổn định, Trung tâm sẽ hình thành quỹ khoa học công nghệ để hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu và thương mại hoá sản phẩm khoa học công nghệ của Học viện

Mục tiêu: Thương mại hoá kết quả nghiên cứu trong và ngoài Học viện

Hoảt động:

Xây dựng dịch vụ sở hữu trí tuệ, dịch vụ chuyển giao và thương mại hoá công nghệ

Phát triển các spin -0ff