Trang chủ Tin tức Thông báo “Tuyển lao động hợp đồng làm việc tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo nông nghiệp”
Thông báo “Tuyển lao động hợp đồng làm việc tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo nông nghiệp”

Thông báo “Tuyển lao động hợp đồng làm việc tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo nông nghiệp”

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO NÔNG NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:    03  /TB-ĐMST  Hà Nội, ngày  13  tháng  02  năm 2023

THÔNG BÁO

V/v Tuyển lao động hợp đồng làm việc tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo nông nghiệp

Theo Tờ trình số 01/TTr-ĐMST ngày 05 tháng 1 năm 2023, Trung tâm Đổi mới sáng tạo nông nghiệp xin Giám đốc Học viện cho Trung tâm được tuyển dụng thêm 01 hợp đồng lao động phụ trách mảng phát triển doanh nghiệp Spin off tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo nông nghiệp;       

Căn cứ vào nhu cầu lao động hợp đồng tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo nông nghiệp, cần tuyển dụng viên chức hợp đồng làm việc như sau:

I. Đối tượng:

 1. Là công dân Việt Nam, có phẩm chất đạo đức tốt.
 2. Tuổi đời dự tuyển từ  23 đến dưới 35 tuổi.
 3. Có đơn xin đăng ký làm hợp đồng.
 4. Tốt nghiệp đại học chính quy, loại khá trở lên; có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư 03 của Bộ Thông tin và Truyền thông; có kỹ năng lập kế hoạch, giao tiếp tốt, có khả năng tổ chức công việc và làm việc độc lập; năng động, tác phong chuyên nghiệp, chịu được áp lực công việc.
 5. Có đủ sức khoẻ và chuyên môn để đáp ứng nhiệm vụ của Trung tâm giao.

II. Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày: 13/02/2023 đến ngày 03/03/2023

                                                            (hồ sơ không trả lại).

III. Địa điểm nộp hồ sơ:  Hồ sơ nộp tại phòng  P226 Trung tâm Đổi mới sáng tạo nông nghiệp, nhà Hành chính              

IV. Hồ sơ bao gồm:

 1. Đơn đăng ký dự tuyển hợp đồng lao động tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo nông nghiệp.
 2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
 3. Bản sao giấy khai sinh.
 4. Căn cước công dân.
 5. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả quá trình học tập, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.
 6. Giấy chứng nhận sức khỏe không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.

Nơi nhận:

Đưa lên Website

Lưu VT

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Việt Long