Home page News Start the OKP project
Start the OKP project

Start the OKP project

Cắt băng khởi động dự án OKP
Cắt băng khởi động dự án OKP
2019 1204 okp004
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp, Tự nhiên và Chất lượng thực phẩm – Bà Sonnema, cùng các đối tác tham gia dự án OKP
2019 1204 okp002
Mr. Nguyen Viet Long, Vietnam Coordinator presented the project summary at the Drop Association