Trang chủ Trung tâm Trung tâm Phát triển đổi mới sáng tạo

Trung tâm Phát triển đổi mới sáng tạo

Dựa trên kinh nghiệm phát triển và được sự hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực và cơ sở vật chất từ các dự án đổi mới sáng tạo trong và ngoài nước. Trung tâm đặt ra mục tiêu xây dựng và phát triển các dự án đổi mới sáng tạo và nông nghiệp số thông qua kết nối các nhóm nghiên cứu mạnh/xuất sắc/tinh hoa của Học viện, các chuyên gia trong và ngoài nước để phát triển dự án hợp tác.

Mục tiêu: Xây dựng và phát triển các dự án đổi mới sáng tạo và nông nghiệp số

Hoạt động:

  • Kết nối các nhóm nghiên cứu mạnh/xuất sắc/tinh hoa của Học viện, các chuyên gia trong và ngoài nước để phát triển dự án hợp tác.
  • Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực và cơ sở vật chất từ các dự án đổi mới sáng tạo trong và ngoài nước.