Trang chủ Trung tâm Chương trình nghiên cứu chiến lược Mekong- Trung Quốc (MCSS)

Chương trình nghiên cứu chiến lược Mekong- Trung Quốc (MCSS)

Mục tiêu:

Thực hiện các nghiên cứu và công bố quốc tế liên quan đến vấn đề phát triển bền vững, chống biến đổi khí hậu, các vấn đề hợp tác và sáng kiến hợp tác tại khu vực các quốc gia Mekong; tiến hành các hoạt động hợp tác quốc tế và đào tạo nhằm mở rộng mạng lưới nghiên cứu, hình thành nên một hệ sinh thái nghiên cứu; trở thành cầu nối giữa cơ quan hoạch định chính sách và các nhóm thụ hưởng chính sách; cung cấp các báo cáo tham vấn chính sách.

Hoạt động:

  1. Các vấn đề kinh tế – chiến lược Trung Quốc;
  2. Các vấn đề kinh tế – chiến lược các quốc gia khu vực sông Mekong;
  3. Các vấn đề về phát triển bền vững khu vực Mekong;
  4. Các vấn đề biến đổi khí hậu khu vực Mekong;
  5. Hợp tác quốc tế giữa các quốc gia Mekong và Hoa Kỳ, Trung Quốc, châu Âu, châu Á về quản trị tài nguyên và các cơ chế hợp tác đa phương mới;
  6. Các sáng kiến hợp tác chiến lược đa phương tại khu vực Mekong;
  7. Các lý thuyết chính trị – nguồn nước.