Trang chủ Tin tức Thông báo về việc mời các tổ chức, cá nhân tham gia góp vốn đầu tư thành lập Công ty Cổ phần Giáo dục VNUA-ECOLOGY
Thông báo về việc mời các tổ chức, cá nhân tham gia góp vốn đầu tư thành lập Công ty Cổ phần Giáo dục VNUA-ECOLOGY

Thông báo về việc mời các tổ chức, cá nhân tham gia góp vốn đầu tư thành lập Công ty Cổ phần Giáo dục VNUA-ECOLOGY

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TT ĐỔI MỚI SÁNG TẠO NÔNG NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  64  /TB-ĐMST Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v mời các tổ chức, cá nhân tham gia góp vốn đầu tư thành lập Công ty Cổ phần Giáo dục VNUA-ECOLOGY

Thực hiện Đề án thí điểm thành lập doanh nghiệp khởi nguồn (spin-off) của Học viện Nông nghiệp Việt Nam với mục tiêu thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, thương mại hoá sản phẩm khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng đào tạo, đem lại doanh thu từ tài sản trí tuệ.

Trung tâm Đổi mới sáng tạo nông nghiệp – Học viện Nông nghiệp Việt nam trân trọng thông báo đến toàn thể cán bộ viên chức, người lao động trong Học viện và các tổ chức, cá nhân ngoài Học viện quan tâm tham gia góp vốn đầu tư vào Dự án “Phát triển doanh nghiệp khởi nguồn (spin-off) lĩnh vực giáo dục trải nghiệm, thể thao và du lịch với các nội dung như sau:

 1. Thông tin chung về doanh nghiệp spin-off:
 2. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VNUA – ECOLOGY
 3. Lĩnh vực hoạt động chính:

Doanh nghiệp Spin-off giáo dục trải nghiệm, thể thao và du lịch sinh thái hoạt động dựa trên nền tảng sản phẩm trí tuệ bao gồm:

 • Các quy trình công nghệ;
 • Các nghiên cứu về khoa học giáo dục, tâm lý, ngoại ngữ, thể thao và khoa học xã hội;
 • Sản phẩm hoàn thiện về lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ, công nghệ sinh học, môi trường và thực phẩm và có thể thương mại hoá;
 • Các mô hình, kiến thức có thể chuyển giao thông qua đào tạo, tập huấn và thăm quan;
 • Mô hình trường phổ thông liên cấp;

Thông qua hoạt động thương mại và chuyển giao công nghệ nói trên sẽ góp phần đưa quả nghiên cứu khoa học và sản phẩm có giá trị thực tiễn phục vụ người dân, doanh nghiệp và cộng đồng.

 1. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư
 2. Cam kết tuân thủ Đề án thí điểm về cơ chế hoạt động của doanh nghiệp spin-off của Học viện và các cam kết thực hiện khác kèm theo.
 3. Có kinh nghiệm triển khai hoặc nghiên cứu về các lĩnh vực nêu trên.
 4. Có năng lực về tài chính, có đủ nguồn vốn đóng góp theo yêu cầu.
 5. Có cam kết bằng văn bản về việc gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp spin-off, Học viện.
 6. Ưu tiên các nhà đầu tư nộp đơn đăng ký góp vốn trước.

III. Tìm hiểu thông tin và đề xuất đầu tư

 1. Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tìm hiểu thông tin đầu tư liên hệ Trung tâm Đổi mới sáng tạo nông nghiệp và nhóm xây dựng đề án phát triển doanh nghiệp spin-off lĩnh vực giáo dục, trải nghiệm và du lịch để được cung cấp.
 2. Thời gian nhận đơn đăng ký góp vốn là 07 ngày kể từ ngày thông báo. Các tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đề xuất (theo mẫu tại trang web http://agrinnovation.vn) về Trung tâm Đổi mới sáng tạo nông nghiệp – Học viện Nông nghiệp Việt Nam; Địa chỉ: Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội; Số điện thoại: 024.6261.7589;

Trong quá trình tìm hiểu về cơ hội đầu tư, nếu có khó khăn vướng mắc nhà đầu tư liên hệ với ông Nguyễn Việt Long – Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo nông nghiệp, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Số điện thoại: 0912469879);

Trân trọng kính mời doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân quan tâm đầu tư./.

Nơi nhận:

 • Thường trực Đảng ủy;
 • Thường trực HĐHV;
 • Chủ tịch công đoàn các bộ phận;
 • TT ĐMST;
 • Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Việt Long